Geschäftsführung


Ass. jur. Joachim Malter
Geschäftsführer
Telefon 0681 95434-22
E-Mail   maltermesaar.de

Dipl.-Volksw. Martin Schlechter

stellvertretender Geschäftsführer
Telefon 0681 95434-45
E-Mail   schlechtermesaar.de

Büro
Martina Weiland

Telefon 0681 95434-38
E-Mail   weilandmesaar.de


Assistenz der Geschäftsführung


Dipl. Wirt. Jur. Tina Mayer
Telefon 0681 95434-26
E-Mail   mayermesaar.de

Büro
Katharina Schwarz

Telefon 0681 95434-10
E-Mail   schwarzmesaar.de


Mitgliederbetreuung


Susanne Sturm
Telefon 0681 95434-29
E-Mail   sturmmesaar.de


Externer Datenschutzbeauftragter


Michael Schröder
Verimax GmbH


Rechtsberatung und Rechtsvertretung


Ass.in jur. Laura Altmayer
Telefon 0681 95434-24
E-Mail   altmayermesaar.de

Büro

Bianca Laub

Telefon 0681 95434-12
E-Mail   laubmesaar.de


Ass. jur. Thomas Breyer
Telefon 0681 95434-49
E-Mail   breyermesaar.de

Ass.in jur. Jennifer
Rodrigues Pires
Telefon 0681 95434-40
E-Mail   rodrigues-piresmesaar.de

Büro
Anja Felten

Telefon 0681 95434-23
E-Mail   feltenmesaar.de


Ass.in jur.  Susanne Theobald
Telefon 0681 95434-31
E-Mail   theobaldmesaar.de

Ass. jur. Wolfram Tiedtke

Telefon 0681 95434-44
E-Mail   tiedtkemesaar.de

Büro
Isabella Sorce

Telefon 0681 95434-21
E-Mail   sorcemesaar.de


Ass. jur. Jens Colling
Telefon 0681 95434-46
E-Mail   collingmesaar.de

Ass.in jur. Sonia Münster
Telefon 0681 95434-16
E-Mail   muenstermesaar.de

Büro
Stephanie Pinkawa-Schnöder

Telefon 0681 95434-27
E-Mail   pinkawa-schnoedermesaar.de


Arbeitsgestaltung und Betriebsorganisation


Dipl.-Ing. Wolfgang Kohler
Telefon 0681 95434-35
E-Mail   kohlermesaar.de

Dipl.-Ing. Michael Pfeifer
Telefon 0681 95434-33
E-Mail   pfeifermesaar.de

Büro
Yvonne Di Pasquale

Telefon 0681 95434-37
E-Mail   dipasqualemesaar.de


Bildung und Qualifizierung


Dipl.-Kulturwiss. Tina Raubenheimer
Telefon 0681 95434-48
E-Mail   raubenheimermesaar.de

Dipl.-Übersetzerin Stephanie Vogel
Telefon 0681 95434-36
E-Mail   vogelmesaar.de

Büro
Christine Hauser

Telefon 0681 95434-39
E- Mail  hausermesaar.de


Finanz- und Betriebsbuchhaltung
Personal- und Vermögensverwaltung


Annelie Thiery
Telefon 0681 95434-32
E-Mail   thierymesaar.de

Büro
Karin Schmitt

Telefon 0681 95434-34
E-Mail   schmittmesaar.de


Zentraler Service


Katharina Schwarz
Telefon 0681 95434-10
E-Mail   schwarzmesaar.de


EDV


Dipl.-Ing. Stefan Fries
Telefon 0681 95434-13
E-Mail   friesmesaar.de

Alena Karaliova

Telefon 0681 95434-13
E-Mail   karaliovamesaar.de


Hausmeister


Andreas Urschel
Telefon 0681 95434-20
E-Mail   urschelmesaar.de

Unternehmensverband Saarland e. V.

Harthweg 15
66119 Saarbrücken
Telefon 0681 95434-0
Telefax 0681 95434-74
E-Mail   kontakt@uvsaar.de

Verbandshaus - Foto: Tom Gundelwein
Verbandshaus - Foto: Tom Gundelwein